Ancient Coinage of Sicily - List of issuing cities with examples on wildwinds

Abakainon
Adranon
Aetna
Agyrion
Akragas
Akrai
Alaisa
Alontion
Ameselon
Amestratos
Assorus
Cossura
Enna
Entella
Eryx
Gela
Herbessos
Himera
Hipana
Hispani
Iaetia
Kainon
Kalacte
Kamarina
Katane
Kentoripai
Kephaloidion
Kimissa
Kronia
Leontini
Lilybaion
Lipara
Longane
Lopadusa
Melita
Menainon
Messana
Messana, Mamertini
Morgantina
Motya
Mytistratos
Nakona
Naxos
Panormos
Petra
Piakos
Punic
Segesta
Selinus
Sikeliotes
Sileraioi
Solus
Stiela
Syracuse
Syracuse, Agathokles
Syracuse, Deinomenid
Syracuse, Dion
Syracuse, Dionysios I
Syracuse, Dionysios II
Syracuse, Fifth Democracy
Syracuse, First Democracy
Syracuse, Fourth Democracy
Syracuse, Gelon II
Syracuse, Hieron II
Syracuse, Hieronymos
Syracuse, Hiketas
Syracuse, Philistis
Syracuse, Pyrrhos
Syracuse, Roman
Syracuse, Second Democracy
Syracuse, Third Democracy
Syracuse, Timoleon
Tauromenion
Thermae Himerenses
Tyndaris
Tyrrhenoi
Uncertain
See also: Magna Graecia Coins of Sicily
Historia Numorum, by Barclay Head, Entries for Sicily
Entry for Sicily on the Digital Historia Numorum