Ancient Coinage of Mysia

Adramyteion
Apollonia ad Rhyndacum
Atarneos
Attaea
Eleutheria
Gambrion
Germe
Hadrianeia
Hadrianotherae
Iolla
Kyzikos
Lampsakos
Miletopolis
Parion
Pergamon
Pergamon, Attalos I
Pergamon, Eumenes I
Pergamon, Eumenes III
Pergamon, Philetairos
Perperene/TD>
Pitane
Plakia
Poemanenum
Priapos
Prokonnesos
Thebe
END OF PAGE