Ancient Coinage of Thrace


Abdera
Aegospotami
Agathopolis
Ainos
Alopeconnesus
Anchialus
Apollonia Pontika
Apros
Augusta Traiana
Bizya
Byzantium
Cherronesos
Chersonesos
Coela
Deultum
Dikaia
Hadrianopolis
Hephaistia
Istros
Kallatis
Kardia
Karkinitis
KINGS
Amadokos I & II, Thracian Kings
Bergaeus, Thracian Kings
Cetriporis, Thracian Kings
Hebryzelmis, Thracian Kings
Kavaros, the last Gaulish king of Thrace, Thracian Kings
Kersebleptes, son of Kotys
Kotys I
Kotys II, 57-48 BC
Kotys III (Bosporos)
Lilarkii, Thracian Kings
Lysimachus = Lysimachos
Mostis, Thracian Kings
Rhoemetalkes I, 11 BC-12 AD
Saratocus = Seratokos
Skostokos = Scostoces, Thracian Kings
Seuthes I, Thracian Kings
Seuthes III
Sparadokos = Sparadocus, king of the Odrysae, Thracian Kings
Teres III = Tenes III
Spartokos
Kypsela
Lemnos
Lysimacheia
Madytos
Maroneia
Mesembria
Nikopolis Ad Mestum
Odessos
Odrysae
Pantikapaion
Pautalia
Perinthos
Phagres
Philippopolis
Plotinopolis
Potidaia
Samothrace
Selymbria
Serdica
Sestos
Thasos
Thrie
Tomis
Topiros
Trajanopolis
Tribes, Thraco-Macedonian
Tyra