Scythia, Moushmov 5812


(Click image for more information)

Kingdom of Scythia, Akros, c. 100 BC, 16. Laureate bearded male head right. / BASILE AKPOSP Cornucopia, AN below.

<--- Previous (Moushmov 5811) | Next (Moushmov 5813) --->